Witamy na www.mopssopot.pl
MOPS Sopot

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Rozmiar czcionki:Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów:

 1. zakupu żywności,
 2. leków i leczenia,
 3. opału,
 4. odzieży,
 5. niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 6. drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 7. kosztów pogrzebu


Zasiłek może zostać w przypadku straty, jaką poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach może on być przyznany niezależnie od wysokości dochodu.

Zobacz Zasady udzielania pomocy

Przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 514 zł


Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne może być przyznany osobom bezdomnym i osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

A. ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE KOSZTÓW LEKÓW I LECZENIA ORAZ KOSZTÓW OPAŁU I DOGRZANIE MIESZKANIA

W przypadku przyznawania pomocy na zakup leków oraz dogrzania mieszkań na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu w Sopocie obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe:

 1. dla osoby samotnej, której dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. 951 zł
 2. dla osoby w rodzinie, w której dochód nie przekracza 130% ustawowego kryterium dochodowego tj. 824,20 zł
 3. w zakresie pokrycia części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia dla osoby samotnie gospodarującej: kobiecie od 60 roku życia albo mężczyźnie od 65 roku życia, której dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego tj. 1268 zł


Zobacz ogólne Zasady udzielania pomocy


B. SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe (Zobacz Zasady udzielania pomocy) może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu
 3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego


Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:
Dział Pracy Socjalnej,
Al. Niepodległości 759A, 81-838 Sopot
tel. 0 58 550 - 31 - 89 lub 058 550 - 04 - 23
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 - 15.30
Newsletter
Podaj e-mail:
Dodaj Usuń

 
Karta dużej rodziny
Sopocka Karta Rodziny 3+
Punkt Interwencji Kryzysowej
Telefon zaufania
Podaruj dziecku serce. Zostań rodziną zastępczą.
Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Sopockie Targi Seniora

 
© 2009. Copyright by MOPS Sopot. All rights reserved. Design: www.soszynski.pl