Witamy na www.mopssopot.pl
MOPS Sopot

Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek
Adaptacyjny

Rozmiar czcionki:
Zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rozwoju sprawności i umiejętności psychofizycznych poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z zakresu:

 1. Uspołecznienia
 2. Usamodzielnienia
 3. Wdrażania do pracy
 4. Samoorganizacji czasu wolnego
 5. Rozwijania ekspresji artystycznej
 6. Doskonalenia sprawności intelektualnej
 7. Usprawnienia fizycznego, rehabilitacji i sportu.

Głównym celem realizowanego programu zajęć jest zapewnienie szeroko rozumianej adaptacji osób z zaburzeniami psychicznymi do życia społecznego. Pracownie i zajęcia prowadzone są z myślą o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie korzystania ze wszystkich możliwości istniejących w środowisku lokalnym, poprzez naukę i podtrzymywanie nabytych już umiejętności, rozwijanie samodzielności życiowej, wyzwalanie aktywności i kreatywności.

Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne prowadzone w Ośrodku:

 1. Pracownia plastyczna – rękodzieło z wykorzystaniem różnorodnych prac manualnych.
 2. Zajęcia teatralne TEATR UBOGI RELACJI - zajęcia warsztatowe, czyli praca nad sposobami wyrażenia siebie, ćwiczenia ruchowe, oddechowe, emisji głosu i inne oraz zajęcia będące przygotowaniami i pracą nad przedstawieniem.
 3. Warsztat stolarski - wykonywane są tu proste prace dotyczące obróbki i montażu elementów z drewna i plexi.
 4. Pracownia terapii zajęciowej wyrobu świec jest namiastką prawdziwego zakładu pracy i miejscem przygotowania kandydatów do zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się przestrzegania reguł obowiązujących pracowników i współdziałania w grupie.
 5. 27 Gdańska Drużyna Harcerska "Nieprzetarty Szlak" im. Krzysztofa Kolumba - - drużyna bierze udział w harcerskich rajdach, biwakach. Raz w roku wyjeżdża na obóz pod namiotami, wspólnie z drużynami z innych ośrodków.
 6. Redakcja gazety "Świat Ośrodka" – pismo redagowane przez podopiecznych i pracowników Ośrodka. Uczestnicy uczą się pisana tekstów oraz pracy z komputerem.
 7. Rehabilitacja ruchowo – rekreacyjna – zajęcia typu: hipoterapia, nauka pływania, aerobik, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia sportowe, taniec.
 8. Zajęcia z muzykoterapii – kształtowanie słuchu, gustów muzycznych oraz umiejętności wokalnych.
 9. Pracownia opiekuńczo – pielęgnacyjna
  W pracowni tej przebywają osoby upośledzone umysłowo w stopniu znacznym, wymagające nieustannej opieki i zainteresowania. Praca z nimi wymaga poświęcenia, większej ilości czasu i uwagi terapeuty. Prowadzona jest terapia indywidualna – podopieczny – - terapeuta (1:1). Przeprowadzane są zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny i inne), pisanie, wyszywanie, czytanie. Prowadzone są także ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych.
 10. Zajęcia w terenie – Schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Sopocie Uczestnicy odwiedzają schronisko – pozyskują resztki jedzenia, gazety dla zwierzaków, wiosną i latem wyprowadzają psy na spacer.
 11. Zajęcia o charakterze integracyjnym – konkursy kulinarne, plastyczne, bale karnawałowe, andrzejki, dyskoteki.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie biorą udział w projekcie "BIZON – Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie" finansowanego z EFS, którego celem jest stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

MIESZKANIE TRENINGOWE
Projekt usamodzielnienia życiowego osób niepełnosprawnych intelektualnie

Pomysł utworzenia mieszkania treningowego i usamodzielniania życiowego zrodził się pod wpływem problemu przyszłości podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie, troski o przyszłość, kiedy to może zabraknąć ich najbliżej rodziny.

Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla 5 osób włącznie z miejscem hostelowym. W 1-szej fazie realizacji (2001 - 2003 r.) w treningu udział wzięło 29 osób. Mieszkańcy bardzo dobrze znoszą rozstanie z domem i z rodzicami. 91% osób spośród 29 kilkakrotnie powtórzyło trening. W przypadku tych osób można było zaobserwować jak zmieniał się ich poziom funkcjonowania w warunkach i sytuacji stworzonej w mieszkaniu. Z każdym dniem bardziej oswajali się z nowością bycia poza domem bez rodziców. Uczyli się bycia reżyserami wspólnego dnia, decydowali, co chcą robić, co jeść na podwieczorek i kolację. Uczenie, pokazywanie i w miarę samodzielne powtarzanie powoli podnosiło ich umiejętności i sprawności. Osoby, które nigdy lub sporadycznie uczestniczyły w czynnościach domowych, w miarę prowadzonego treningu, nabierały zaradności i obycia. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że trening realizowany w mieszkaniu jest skuteczną i adekwatną formą terapii społecznej. By był bardziej efektywny i nie zaburzał procesu usamodzielniania życiowego poprzez przerwy w treningu (sobota, niedziela) konieczne jest systematyczne powtarzanie i wydłużanie pobytu w mieszkaniu łącznie z sobotami i niedzielami - II faza realizacji projektu

Sytuacja ta stworzy nowe wyzwania i bardziej będzie przypominała normalne warunki zamieszkiwania. Pozwoli to na pełniejsze, dokładniejsze określenie potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie do zamieszkiwania w swoich własnych mieszkaniach przy optymalnym wsparciu osób i instytucji oraz społeczności lokalnej.

Działania zmierzające do usamodzielnienia życiowego i rozwoju systemu mieszkalnictwa chronionego w Sopocie w tym funkcjonowanie Mieszkania Treningowego są zgodne z założeniami Planu Strategicznego Miasta, Strategii Polityki Społecznej Miasta Sopotu oraz z Planem Strategicznym wspierania Osób Niepełnosprawnych w Sopocie na lata 2001 - 2012.

Autorem projektu jest personel Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie, rodzice, a przede wszystkim osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, które poprzez trening umiejętności w I etapie działalności mieszkania określały w sposób werbalny i niewerbalny zakres swoich potrzeb, pragnień w procesie usamodzielniania życiowego.
II Etap to czas na ostatni decydujący etap treningu bezpośrednio poprzedzający rozwój systemu mieszkalnictwa chronionego.


KLUB DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny prowadzi zajęcia klubu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W ramach Klubu prowadzona jest psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia zajęciowa, praca socjalna oraz poradnictwo dla rodzin. Uczestnicy Klubu biorą udział w zajęciach integrujących ze środowiskiem m.in. wycieczki, wyjścia do kina, wieczorki poetyckie oraz przygotowują uroczystości okolicznościowe, np. śniadanie wielkanocne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z Działem Pracy Socjalnej, tel. 058 550 - 31 - 89

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny
Ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot,
Tel. 058 551 - 65 - 24
Newsletter
Podaj e-mail:
Dodaj Usuń

 
Karta dużej rodziny
Sopocka Karta Rodziny 3+
Kawiarnia dla Seniora
Punkt Interwencji Kryzysowej
Telefon zaufania
Podaruj dziecku serce. Zostań rodziną zastępczą.
Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Sopockie Targi Seniora
Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

 


Strona bezpłatnie udźwiękowiona przez firmę IVO Software z Gdyni.

© 2009. Copyright by MOPS Sopot. All rights reserved. Design: www.soszynski.pl