Witamy na www.mopssopot.pl
MOPS Sopot

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rozmiar czcionki:USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić


Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny MOPS w Sopocie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miasta Sopotu.
Zobacz treść Uchwały
Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 15,20 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 1. dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 634 zł
 2. dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 514 zł na każdą osobę


Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie MOPS realizują:

 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej
 2. Polski Czerwony Krzyż
 3. Fundacja "Niesiemy Pomoc".


Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
 4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy )
 7. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 8. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego


Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji: Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
tel. 058 551 - 17 - 10 wew. 230, 231
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek i piątek: 8.00- 10.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00-10.00 i 14.00-15.00

Newsletter
Podaj e-mail:
Dodaj Usuń

 
Karta dużej rodziny
Sopocka Karta Rodziny 3+
Punkt Interwencji Kryzysowej
Telefon zaufania
Podaruj dziecku serce. Zostań rodziną zastępczą.
Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Sopockie Targi Seniora

 
© 2009. Copyright by MOPS Sopot. All rights reserved. Design: www.soszynski.pl